Algemene voorwaarden

Privacy beleid
Uw persoonsgegevens worden door  Carrosserie Van Damme C  Tuinlaan 31 a Belsele verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor direct marketing,om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op  info@carrosserievandamme.be. Via dat mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website carrosserievandamme.be.

Bestek
Onze bestekken zijn niet bindend, maar worden uitsluitend ter indicatie verstrekt, onder voorbehoud van prijsaanpassingen die steunen op de kostprijs van materialen, onderdelen en arbeid. De klant verbindt zich ertoe, de demontage- en montagekosten te dragen die nodig zijn voor het opstellen van het bestek, evenals de vaste kosten die aan het opstellen van een bestek verbonden zijn. De klant erkent geïnformeerd te zijn geworden over de prijs van de uit te voeren werkzaamheden en materialen, geeft aan Carrosserie  Van Damme C de opdracht om voorgemelde werkzaamheden uit te voeren en stemt ermee in dat wij zonder voorafgaandelijk akkoord, ook de bijkomende werken moet uitvoeren die zij nodig acht, mits de uit te voeren werken, materialen inbegrepen, de 100 euro niet overschrijdt.
De kosten voor pechverhelping en het naar onze werkplaats slepen van het voertuig zijn niet in het bestek inbegrepen. Bij aanvaarding van het bestek dient de klant een voorschot te betalen ter waarde van een derde van het bedrag. De eigenaar van een voertuig die zijn voertuig bij ons laat voor het opstellen van een bestek na ongeval geeft ons het recht om in zijn naam te spreken en een schikking te treffen met de experten van de verzekeringsmaatschappijen. Voor de opmaak van een becijferd bestek rekenen wij een eenmalige kost aan van € 60 excl. btw. Na herstelling van uw voertuig in onze werkplaats zullen wij u deze kost terugbetalen.

Herstel
De uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend ter indicatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de termijnen. Een eventuele overschrijding is geen grond voor het vorderen van een vergoeding voor gebruiksderving of laattijdige uitvoering. De werken of goederen kunnen door de klant niet worden geweigerd bij aflevering op een later datum dan deze die indicatief werd opgesteld.
Onderdelen die wegens beschadiging of slijtage vervangen moeten worden, worden geacht door de klant te zijn afgeschreven en worden afgevoerd zonder dat de klant ze bij ophaling van zijn voertuig kan opeisen. Klanten die de vervangen onderdelen bij oplevering wensen te ontvangen, kunnen deze wens kenbaar maken. Zij moeten dit echter doen bij ondertekening van het herstellingsorder, zo niet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling
De klant erkent dat hij op de hoogte is dat de facturen contant betaalbaar zijn en dat de niet betaling tot gevolg heeft dat Carrosserie Van Damme C niet alleen het recht bezit de wagen te behouden tot de volledige betaling van de factuur maar bovendien dat de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd zal worden met een contractuele intrest van 8% en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro. De verzekeringsmaatschappijen hebben geen enkele rechtsbinding met ons. Bij herstellingen ingevolge een ongeval dat door de verzekering wordt gedekt, blijft de klant dan ook als enige verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken. Het toesturen van de factuur geldt als terbeschikkingstelling van het afgewerkte voertuig. Als het voertuig niet binnen vijf dagen wordt afgehaald, na versturing van een aangetekend schrijven aan zijn eigenaar, dat als ingebrekestelling geldt, zal het voertuig als gestald worden beschouwd en wordt er een huurprijs van standplaats aangerekend die vijf euro per dag bedraagt.

Garantie
De herstellingen die bij Carrosserie Van Damme C worden uitgevoerd genieten een waarborg van twee jaar, te rekenen vanaf de datum dat het herstelde voertuig is geleverd. Deze waarborg geldt niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

Geschillen
Beide partijen verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn
​aan het Belgisch Recht. In geval van geschil is de arbeidsrechtbank van Gent afdeling Sint-Niklaas bevoegd.